זימון לאסיפה שנתית איגוד תיאטרון הפלייבק וקול קורא להגשת מועמדות

לכבוד
חברי איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל
כ א ן

הנדון:  הודעה על אסיפה כללית ובחירות ליו"ר, לוועד המנהל, ולוועדות  איגוד תיאטרון הפלייבק הישראלי

על-פי סעיף 3.1.4 לתקנון האיגוד, הנכם מוזמנים בזאת לאסיפה כללית לבחירת יו"ר, חברי ועד מנהל, חברי ועדת בקורת – לאיגוד תיאטרון הפלייבק הישראלי. האסיפה תתקיים ביום שישי 12.11.21 , בשעה 12:15 בכנס הפלייבק בפקיעין. הבחירות יתקיימו עלפי תקנון האיגוד. (הפניה מנוסחת בלשון זכר, אך מופנית לנשים וגברים כאחד).

חברי איגוד המבקשים להתמודד על תפקיד יו"ר, או חבר ועד מנהל, או חבר ועדת בקורת – מתבקשים להגיש מועמדותם ע"ג הטופס (נספח 2 המצ"ב), למזכירות האיגוד עד ליום 1.11.21 בשעה 24:00 – במייל חוזר, ולוודא טלפונית (0504-342342) קבלת המייל באיגוד.

חברי איגוד המבקשים להגיש מועמדות לאחד מהתפקידים הנ"ל, חייבים להיות חברי איגוד בפועל, שנתיים לפחות, וששילמו את דמי החבר לאיגוד בשנתיים האחרונות (2021-2020) או בשנים 2019 + 2021.

סדר היום לאסיפה הכללית:

 1. פתיחה – יו"ר  – עמליה הדר
 2. סיכום שנת תקציב – גזבר האיגוד (יגאל בראון)
 3. הצגת תקנון הבחירות ונוהל הבחירות – יגאל בראון
 4. אישור לתיקון התנאים למועמדות ולכהונת הוועד המנהל (מצ"ב נספח 1)
 5. בחירות לוועד המנהל, לוועדת בקורת, וליו"ר האיגוד

על פי תקנון האיגוד, בהעדר נוכחות של לפחות שליש מחברי האיגוד במועד פתיחתה המיועד של האסיפה, תזומן בו במקום אסיפה נדחית שתתקיים באותו תאריך ובאותו מקום שנקבע לאסיפה הראשונה. האסיפה הנדחית תהיה חוקית ותחייב את האיגוד לכל דבר ועניין ובכל מספר של משתתפים ובלבד שזה יעלה על 10 משתתפים.

להלן תמצית הנהלים לבחירות חברי הוועד המנהל כפי שמפורטים בתקנון:

 1. מועמדות ליו"ר, חבר וועד מנהל, חבר וועדת הביקורת – תוגש על ידי המועמד בכתב מטעמו, למשרדי האיגוד – לא יאוחר מ-12 ימים לפני מועד הבחירות. הגשת מועמדות תעשה ע"ג טופס המיועד לכך שישלח במייל למזכירות האיגוד (מצ"ב נספח 2)
 2. מועמד לא יוכל להגיש מועמדות במקביל לוועד המנהל ו/או לוועדת ביקורת
 3. תקנון האיגוד קובע כי בוועד המנהל של האיגוד יכהנו 5 חברים כולל היו"ר.
 4. תקנון האיגוד קובע כי בוועדת בקורת יכהנו 2 חברים (שאינם חברים באותה קבוצת פלייבק)
 5. בבחירות רשאים להשתתף ולבחור, רק חברי איגוד אשר שילמו את דמי החבר בשנתיים האחרונות
 6. כאחראי על ניהול הליך בחירות תקין ופיקוח על ביצוע הבחירות לפי התקנון, מונה יגאל בראון, חבר הוועד המנהל היוצא וגזבר האיגוד.

הליך הבחירות

 1. שמות המועמדים לתפקידי היו"ר, הוועד המנהל, וועדת בקורת – יפורסמו באתר האיגוד 10 ימים לפני מועד הבחירות. מזכירות האיגוד תבדוק בטרם פרסום הרשימה, את עמידת המועמדים בקריטריונים לבחירה.
 2. במידה ומספר המועמדים לוועד המנהל יפחת ממספר חברי הוועד הנדרש – קרי 4 מועמדים לפחות, ידחה מועד הבחירות ב – 3 שבועות ויפורסם קול קורא חדש להגשת מועמדויות.
 3. חברי איגוד המבקשים להגיש הסתייגות לבחירת מי המועמדים – יעבירו את הסתייגותם בכתב למזכירות האיגוד לא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחירות, תוך פירוט הסיבות להסתייגותם.
 4. במידה ותוגש הסתייגות למועמדות של מי מהמועמדים, הוועד המנהל יבחן את הפרטים ויפרסם את מסקנותיו עד 5 ימים לפני מועד הבחירות.
 5. לפני פתיחת הליך ההצבעה, יציג כל מועמד את ה"אני מאמין" שלו לתפקיד. לכל מועמד יוקצו 2 דקות בדיוק, במהלכן יפרט את:
  א. הוותק וניסיונו בפלייבק.
  ב. הסיבות והנימוקים אשר לדעתו עושים אותו מתאים וראוי לתפקיד.
  בסיום ההצגה העצמית יוקצו 2 דקות לשאלות מהקהילה.
 6. הבחירות יהיו חשאיות. לאחר שהמועמדים יסיימו את הצגתם, ימלא כל חבר איגוד המשתתף באסיפה, את טופס הבחירות, תוך ציון שמות המועמדים שבחר לכל תפקיד.    (מצ"ב נספח 3 אין צורך להדפיס)
 7. כל חבר רשאי להגיש טופס הצבעה אחד בלבד. חבר איגוד המבקש להצביע יאומת מול רשימת חברי האיגוד בתוקף, ושמו יסומן ברשימה כמי שמילא את זכותו והצביע.
 8. לאחר השלמת הליך הבחירה תצא האסיפה להפסקה בת 10 דקות. בפרק זמן זה יספרו קולות המצביעים ע"י שרון טבע מזכירת האיגוד. בתום הליך הספירה יבדוק ויאשר המפקח על הבחירות (יגאל בראון) את ספירת הקולות ותוצאות הבחירות יוצגו בפני משתתפי האסיפה.

בברכה
יגאל בראון
חבר וועד מנהל וגזבר – איגוד תיאטרון הפלייבק
אחראי על ניהול הליך הבחירות


נספח מס' 1

תיקון סעיף 3.1.4.2 – לתקנון האיגוד

נוסח הסעיף הקיים בתקנון:

לתפקיד היו"ר, או הוועד המנהל יוכלו להיבחר רק חברי איגוד שהיו חברים בפורום הפלייבק לפחות 2 עונות.

הנוסח המתוקן המוצע להצבעה:

לתפקיד היו"ר, או הוועד המנהל, או וועדת בקורת,  יוכלו להיבחר רק חברי איגוד שהיו חברים באיגוד הפלייבק ושילמו את דמי החבר, בשנתיים האחרונות למועד בחירתם.

נספח מס' 2

טופס הגשת מועמדות לבחירות איגוד תיאטרון הפלייבק הישראלי

אני______________________________ ת.ז. ____________________________

מבקש/ת להגיש את מועמדותי בבחירות איגוד תיאטרון הפלייבק הישראלי, אשר יתקיימו ביום שישי 12.11.21 בשעה 12:15

לתפקיד: (סמן/י X בתיבה הרצויה)

יו"ר האיגוד

חבר/ת וועד מנהל

חבר/ת וועדת בקורת

חתימת המועמד/ת __________________________________

נספח מס' 3

טופס הצבעה בבחירות איגוד תיאטרון הפלייבק הישראלי

להלן הבחירה שלי בבחירות איגוד תיאטרון הפלייבק הישראלי:

לתפקיד יו"ר

___________________________

_

לתפקיד חבר הוועד המנהל

1._________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________

לתפקיד חבר וועדת בקורת

1.__________________________

2.__________________________

הרשמה לניוזלטר שלנו

להתעדכן ולשמור על קשר